........ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็ปไซด์ กลุ่มงานจราจร จังหวัดเชียงใหม่ Chiangmaitraffic Station ......Tel.053 235595...                            


 
 

   
  ประวัติ กลุ่มงานจราจร
  โครงสร้าง กลุ่มงานจราจร
  ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
  พื้นที่รับผิดชอบ
  วิสัยทัศน์..พันธกิจของเรา
 
    สถานีตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
กองสารนิเทศ
ตำรวจภูธรภาค 5  
ก.สส.ภ.5  
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย  
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา   
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่  
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน   
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สภ.แม่ปิง 
สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์  
สภ.ช้างเผือก 
สภ.เมืองเชียงใหม  
สภ.สันกำแพง  
สภ.สันป่าตอง  
สภ.จอมทอง  
สภ.ดอยสะเก็ด  
สภ.ฝาง  
สภ.แม่อาย  
สภ.เชียงดาว  
สภ.พร้าว  
สภ.สะเมิง  
สภ.แม่แฝก 
สภ.แม่แจ่ม  
สภ.แม่ริม  
สภ.โหล่งขอด  
สภ.สันทราย   
สภ.แม่แตง  
สภ.หนองตอง  
กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียใหม่
 
    WebSite Police
ตำรวจภูธรภาค 1 ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3 ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7 ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9 กองปราบปราม
ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว
กองการสอบ ตช
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

    รวม Link กฎหมาย
 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
ศาลยุติธรรม ศาลฎีกา
ศาลอาญา ศาลแพ่ง
ศาลอุทธรณ์ สนง.กฤษฎีกา
สภาทนายความ ลอว์ออนไลน์
เนติบัณฑิตยสภา
สำนักงานอัยการสูงสุด
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
เวปสอบสวนทั่วไทย
ไทยจัสติส thaijustice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วิสัยทัศน์..พันธกิจของเรา
 

แนวทางการดำเนินการ

        กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   ได้ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว และได้พยายามทุกวิถีทางในอันที่จะให้การจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกคล่องตัว และสามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและมีระเบียบวินัย  ใช้ผิวการจราจรเกิดประโยชน์สูงสุด ให้รถสามารถไหลเวียนได้โดยตลอดและจัดระเบียบการจราจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินงานบางส่วน กลุ่มงานจราจร ฯ ได้ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ แต่การดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประสบผลสำเร็จนั้น ลำพังกลุ่มงานจราจรฯ เพียงหน่วยงานเดียวไม่อาจจะแก้ไขปัญหาได้โดยลำพังจะต้องได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับ บัญชา รวมทั้งภาคเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา   ทั้งนี้ได้มีแนวคิดเพื่อกำหนดเป็นมาตรการในการแก้ไขเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  ๑.     ด้านการบริหารงานจราจร           

          ก. เสนอโครงการก่อสร้างอาคาร กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่ทันสมัย     ในการรองรับภารกิจตามโครงสร้าง   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

          ข. ด้านวิศวกรรมจราจร (Engineering)      ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่,  สำนักทางหลวงจังหวัด  สำนักทางหลวงชนบทจังหวัด  สำนักงานขนส่งจังหวัด, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือและสนับสนุน ตลอดจนทำให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                   ๑) ด้านโครงสร้างทางกายภาพของทางแยกและถนน ในการรองรับปริมาณการจราจร และจุดที่เป็นปัญหาในการเคลื่อนตัวของยานพาหนะ และไม่ปลอดภัยในการเดินทาง                               ๑.๑)  การปรับปรุง/แก้ไขสภาพทางกายภาพของทางแยก และถนน  (ผิวจราจร) ให้เรียบร้อย เอื้อประโยชน์ในการใช้ทางและมีความปลอดภัย

                             ๑.๒)  การทาสีตีเส้นช่องทางจราจร รวมทั้งเครื่องหมายขอบทาง/พื้นทางให้ชัดเจน

                             ๑.๓) การดำเนินงานในเรื่องความปลอดภัย    ในกรณีการปรับปรุงสาธารณูปโภคที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป เช่น การขุดถนน , วางท่อ เป็นต้น

                   ๒)    ความถูกต้องเหมาะสมของสัญญาณ / เครื่องหมายจราจรในการควบ คุมการจราจร

                             ๒.๑) ปัญหาสัญญาณไฟจราจรขัดข้อง

                             ๒.๒) ปัญหาการจัดจังหวะสัญญาณไฟไม่สัมพันธ์กับปริมาณการจราจรบริเวณทางแยก

                             ๒.๓) ป้าย / เครื่องหมาย / สัญญาณจราจรที่เป็นมาตรฐานสากล

                   ๓) ความเหมาะสมในเชิงวิศวกรรมจราจร ต่อการใช้ยานพาหนะโดย เฉพาะจุดล่อแหลมหรือ บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง

                             ๓.๑)  ในการพิจารณาปรับปรุง /แก้ไขทางแยก/ทางโค้ง ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

                             ๓.๒) จุดกลับรถ (ที่เป็นจุดตัดของกระแสการจราจร) บริเวณถนนสายหลักที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะใช้ความเร็วสูง

          ค. จัดตั้งและพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์อำนวยการควบคุม/สั่งการจราจร  และการนำเทคโนโลยี เช่น ระบบ Image Processing, ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Television : CCTV ), ระบบควบคุมสัญญาณไฟอัตโนมัติ (Area Traffic Control : ATC ) มาใช้ในการควบคุม สั่งการจราจร ให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ในตัวเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่ รวมทั้งจัดหาป้ายสลับข้อความในถนนสายหลัก เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การจราจรมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

          ง.  กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี   ประกอบด้วย

๑)   แผนเผชิญเหตุกรณีการชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้อง

๒)   แผนป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรณีมีอุบัติภัยต่างๆ เช่น

เหตุเพลิงไหม้ แผ่นดินไหว ตึกถล่ม เกิดอุบัติเหตุหมู่ 

๓)  แผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย

๔)   การฝึกซ้อมเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    เช่น สำนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานขนส่งจังหวัด  กรมทางหลวง  และองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น

          จ. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในทันทีที่พบปัญหา  ในส่วนที่เป็นปัญหานอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรีบด่วน เช่น ปัญหาสัญญาณไฟจราจรขัดข้อง ซึ่งมีทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และของสำนักงานทางหลวงแผ่นดิน  สำนักงานทางหลวงชนบท   ในด้านกายภาพ

ของถนน เช่น ทางร่วมทางแยกทางโค้ง จุดกลับรถที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย จุดที่เป็นคอขวด  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา  นำเสนอปัญหาเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขในระดับจังหวัด ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด  ที่มีหลายหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคประชาชนเป็นอนุกรรมการ เพื่อร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับงานด้านจราจรและขนส่ง       

          ฉ.  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด ในแต่ละระดับออกตรวจการจราจร และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในความรับผิดชอบ รวมทั้งการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และหากเกินขีดความสามารถให้เร่งรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับชั้นเพื่อพิจารณาแก้ไขโดยเร่งด่วน

            ช.  รับฟังความคิดเห็น      และข้อเสนอจากประชาชนทางด้านแนวทางในการจัดการจราจรการร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องหรือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินงาน  หรือแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนโดยให้ประสานงานกับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง

            ด.   โครงการที่ได้ดำเนินการ

                   ๑)   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการกลุ่มงานจราจรฯ

                   ๒)   โครงการ กิจกรรม 5 ส.

                   ๓)   โครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

                    ๔)  โครงการจัดหาพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการจราจร

                    ๕) โครงการจัดตั้งศูนย์สั่งการและควบคุมและควบคุมการจราจร  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ATC) และการตรวจสภาพการจราจรด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่

                      ๖)   โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนที่มาชำระค่าปรับ

                      ๗)   โครงการจัดทำป้ายแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กำกับการจราจร

                    ๘)   โครงการการประกวดตู้ตำรวจจราจร

                     ๙)   โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์นำขบวนเพื่อถวายความปลอดภัย

                    ๑๐)   โครงการจัดหารถจักรยานยนต์นำขบวน (ขนาด ๔๕๐ ซีซี.)

                    ๑๑)  โครงการจัดหาหน้ากากป้องกันฝุ่นควัน

                  ๑๒)  โครงการจัดหากรวยยางสำหรับจัดการจราจร

                  ๑๓)  โครงการร่วมปรับแก้สัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถ

                  ๑๔)  โครงการจัดมินิคอนเสิร์ตหารายได้เป็นสวัสดิการตำรวจจราจร

 ๒.  ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

     ก.   การดำเนินการ

          ๑)  กวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำผิดกฎจราจร/กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ ตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร 1ท และการใช้ทางบริเวณทางร่วมทางแยกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง

          ๒)   ตั้งจุดตรวจกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืน/กระทำผิดกฎจราจร

          ๓)  ตั้งจุดตรวจจับกุมยานพาหนะที่มีควันดำ

          ๔)  ตั้งจุดตรวจกวดขันจับกุมผู้ขับขี่ยานพาหนะที่เสพเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  (โครงการเมาไม่ขับ)

          ๕)    สุ่มตรวจผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ขับขี่ยานพาหนะเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

          ๖)    ดำเนินการตามโครงการตรวจจับความเร็วด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางแยก

          ๗)  จัดสายตรวจจราจรกวดขันจับกุม/ใช้เครื่องบังคับล้อ ตามความเหมาะสม ตามถนนสายหลักเน้นความผิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาจราจร/ทำให้กระแสการจราจรติดขัด เช่น รถที่จอดในเขตห้ามจอด  รถที่จอดกีดขวาง  รถที่จอดซ้อนคัน

    ข.   โครงการที่ได้ดำเนินการ

           ๑)   โครงการตรวจจับผู้กระทำผิดด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ร่วมกับเทศบาลนคเชียงใหม่

            ๒)     โครงการกำหนดถนนตัวอย่างในการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

           ๓)    โครงการถนนสีขาวในการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

            ๔)    โครงการกำหนด 3 เดือน แห่งการกวดขันการสวมหมวกนิรภัย

            ๕)    โครงการกำหนด ๗ ทางแยกสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

            ๕)   โครงการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ (เมาแล้วขับ)

          ๖)   โครงการแก้ไขปัญหารถฝ่าฝืนเครื่องหมายห้ามไปตรงบริเวณคูเมือง

 ๓.  ด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร

      ก. ระดมกำลังตำรวจแก้ไขปัญหาจราจร  โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า –เย็นและในช่วงเทศกาลสำคัญ ตามทางร่วมทางแยกสำคัญ และถนนสายหลักที่มีปัญหาการจราจร    

      ข. จัดสายตรวจจราจรตามถนนสายหลักให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืน

      ค. ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน    ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค หรือการก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นด้วยความถูกต้องเรียบร้อยภายใต้กรอบแนวทางการปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด  และให้กระทบกับพื้นผิวจราจรให้น้อยที่สุด

     ง.   วางแผนเตรียมการปฏิบัติการอำนวยความสะดวกการจราจร   ในช่วงเทศกาลและวันหยุด โดยประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสภาพเส้นทางและการปฏิบัติตามกฎจราจรตลอดจนข้อแนะนำ ในการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง และป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

    จ.   โครงการที่ได้ดำเนินการ

            ๑)    โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางแยก

            ๒)    โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้จราจร

          ๓)   โครงการจัดทำป้ายรณรงค์สร้างวินัยจราจรหลุดรถหลังเส้น

          ๔)   โครงการจัดทำป้ายรณรงค์หลังเส้นทางม้าลาย

            ๕)   โครงการขอรับความคิดเห็นและจัดการปรับปรุงด้านการจราจรถนนเมืองสมุทร

             ๖)   โครงการคลี่คลายปัญหาจราจรแยกข่วงสิงห์

            ๗ )  โครงการร่วมหารือกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

            ๘)   โครงการรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงการจราจรย่านตลาดวโรรส

            ๙)  โครงการจัดระเบียบการหยุดรถรับส่งคนโดยสารบริเวณตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไย

            ๑๐)  โครงการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดประตูเชียงใหม่

            ๑๑)  โครงการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด ๑๐ ทางแยก

          ๑๒)  โครงการปรับปรุงการจราจรถนนนิมมานเหมินท์

          ๑๓)  โครงการปรับปรุงการบริการด้านการจราจรแยกรินคำ

          ๑๔)  โครงการจัดทำป้านเส้นทางลัดเพื่อลดปัญหาจราจร

          ๑๕)  โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนบนถนน

  ๔.   ด้านการให้ความรู้และการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ

       ก.   การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม  (Education & Public Relations & Empowerment)

          ๑)  การความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนแก่ประชาชนโดยทั่วไป  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอโดยใช้สื่อต่าง ๆ    เช่น   เอกสารคู่มือประชาชน       วิทยุกระจายเสียง

          ๒)  ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมทั้งองค์กรต่างๆในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาจราจรรวมทั้งพิจารณา จัดทำโครงการถนนตัวอย่างความปลอดภัย ในพื้นที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม

           ๓) ให้ภาคประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการนำการประชาสัมพันธ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของหน่วย ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน   รวมถึงเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุจราจรบูรณาการกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ (Empowerment)        เพื่อให้มีส่วนสนับสนุนใน                                          การแก้ไขปัญหา รวมทั้งการให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน    การให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของอาสาสมัครจราจร เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมมอบภารกิจให้ปฏิบัติตามสมควร พร้อมทั้งควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

          ๔)  เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร    เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่

          ๕) ตรวจสอบสภาพผิวการจราจร เครื่องหมาย ป้าย และสัญญาณจราจร  ซึ่งชำรุดเสียหายหรือเลอะเลือนและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนิน การแก้ไข

          ๖) จัดตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจากผู้ขับขี่ยานพาหนะ ตามเส้นทางหลัก เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

          ๗)   ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ   เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ให้ความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร

        ข.   โครงการที่ได้ดำเนินการ

           ๑)   โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

   ๒)     โครงการจัดทำเอกสารคู่มือกฎหมายจราจร

   ๓)     โครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ (เมาแล้วขับ)

             ๔)   โครงการอบรมให้ความรู้ผู้กระทำผิด

             ๕)   โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

             ๖)   โครงการจัดทำวารสารประจำเดือน

          ๗)   โครงการอบรมลูกเสือ เนตรนารีจราจร

          ๘)  โครงการเพิ่มความรู้ผู้ขับขี่รถสาธารณะ

          ๙)  โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่จราจร

          ๑๐)  โครงการอบรมทบทวนอาสาจราจร

          ๑๑)  โครงการฝึกอบรมสองแถวอาสาสมัครจราจร

          ๑๒)  โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา

          ๑๓)  โครงการอบรมกฎจราจรนักเรียนที่ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

          ๑๔)  โครงการอบรมการขับขี่อนย่างปลอดภัยให้กับแรงงานต่างชาติ

          ๑๕)  โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา (โครงการครู ๑๐ นาที)

          ๑๖)  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้กระทำผิดฎจราจร

          ๑๗)  โครงการจัดประกวดระบายสีหมวกนิรภัย

          ๑๘)  โครงการป้านเรียนรู้วินัยจราจรร่วมกันเมื่อขับรถผ่านทางแยก

          ๑๙)  โครงการรณรรงค์คาดเข็มขัดนิรภัย

 ๕.   ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม

       ก.   การตรวจจับกุมผู้กระทำผิด ที่ก่อให้เกิดมลภาวะ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment)  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

          ข. รณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการตรวจสอบ สภาพความสมบูรณ์ของยานพาหนะและปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้ดีโดย เฉพาะยานพาหนะของเจ้าหน้าที่ จะต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลสภาพเครื่องยนต์ และสภาพการใช้งานได้ดีเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน

       ค.  ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้รถยนต์ หรือรถบรรทุก  ร่วมมือในการตรวจสอบเครื่องยนต์ให้มีสภาพที่สมบูรณ์

      ง.  ให้การสนับสนุนการปฏิบัติกับ หน่วย งานภาครัฐและเอกชน ที่รับผิดชอบหรือรณรงค์ในการแก้ไขปัญหามลภาวะ และสิ่งแวดล้อมเมื่อได้รับการประสาน 

      จ.   โครงการที่ได้ดำเนินการ

            ๑)   โครงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดภาวะ มลพิษจากการจราจร

            ๒)   โครงการบ้านใกล้ใช้จักรยาน

            ๓)   โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ       ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร    เพื่อ 

      ความปลอดภัยในการปฏิบัติ เช่น       เครื่องกรองอากาศ  หน้ากากป้องกัน      ฝุ่น เป็นต้น

 ๖.  ด้านการพัฒนาตำรวจและครอบครัว

      ก.  พัฒนาผู้ปฏิบัติระดับต่าง ๆ ให้มีทักษะการบริหารจัดการที่ดี และบูรณาการทั้งภายในหน่วยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปรับวิธีการทำงานในทุกระดับให้มีแนวทางที่ชัดเจน

      ข.   พัฒนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ด้วยการดำเนินการ

                    ๑.๑) เพิ่มศักยภาพตำรวจจราจร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุม จัดการจราจรและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ

                   ๑.๒) ฝึกอบรมตำรวจจราจรทุกระดับ ให้เป็นมืออาชีพ ทั้งในด้านการควบคุม จัดการจราจรและบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง

                   ๑.๓)  ทดสอบความรู้ตำรวจจราจร     ทั้งในด้านการควบคุม จัดการจราจรและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ โครงการจัดการทดสอบความรู้ตำรวจจราจร

       ค.  การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีรักษา ระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริต  จิตใจดีมีจริยธรรมและคุณธรรม

      ง.  ให้ความรู้ประกอบการปฏิบัติงาน การชี้แจงภารกิจ   ปฏิบัติยุทธวิธีตำรวจ การปฏิบัติให้อยู่ในกรอบ/ ขอบ เขตตามกฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ คำสั่งตลอด จนให้มีความรู้ ความเข้าใจใน การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน

      จ.  ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตำรวจจราจร ด้วยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง

      ฉ.  จัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามเร่งรัดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับจากทางราชการให้กับข้าราชการตำรวจอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้ได้รับตามผลงาน

      ช. ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจจราจร ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านต่าง ๆ  เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการตำรวจโดยทั่วไป  รวมทั้งพลเมืองดีที่ช่วยเหลืองานด้านจราจร

      ด.   โครงการที่ได้ดำเนินการ

             ๑)    โครงการจัดหาชุดออกกำลังกาย

             ๒)    โครงการจัดหาทุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการตำรวจจราจร

             ๓)    โครงการร้านค้าสวัสดิการจราจร

             ๔)    โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตำรวจจราจร

             ๕)    โครงการตรวจสุขภาพประจำปี

             ๖)    โครงการอบรมจริยธรรม

            ๗)    โครงการทดสอบความรู้ตำรวจจราจรเพื่อพัฒนาบุคลากร

            ๘)    โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล

            ๙)    โครงการข้าราชการตำรวจดีเด่นประจำเดือน

            ๑๐)   โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์นำขบวน

          ๑๑)  โครงการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการให้บริการแก่ประชาชน

          ๑๒)  โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านการใช้บุคลิกและวาจาที่สร้างความประทับใจแก่ประชาชน

          ๑๓)  โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีจิตใจบริการ

          ๑๔)  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

          ๑๕)  โครงการมอบนโยบายและให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเชียงใหม่

          ๑๖)  โครงการอบรมซ่อมยานพาหนะเบื้องต้น

          ๑๗)  โครงการฝึกระเบียบแถวและฝึกท่าสัญญาณมือประจำสัปดาห์

          ๑๘)  โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน

 

 


 

 

 

งาน 5 ด้าน

การบริหารงานทั่วไป
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การจัดการจราจร

การพัฒนาบุคลากร

      กลุ่มงานจราจร จังหวัดเชียงใหม่ 28 ถ.ไปรษณีย์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทร. 191 และ 053 235 595

 
ข้อมูลทั่วไปของ จ.เชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่เชียงใหม่
 
แผนที่ กลุ่มงานจราจร
 
 
 
     
 


 
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือประชาชน


 


ผู้ดูแลระบบ :  

กลุ่มงานจราจร จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานจราจร จังหวัดเชียงใหม่ 28 ถ.ไปรษณีย์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053 235 595