........ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็ปไซด์ กลุ่มงานจราจร จังหวัดเชียงใหม่ Chiangmaitraffic Station ......Tel.053 235595...                            


 
 

   
  ประวัติ กลุ่มงานจราจร
  โครงสร้าง กลุ่มงานจราจร
  ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
  พื้นที่รับผิดชอบ
  วิสัยทัศน์..พันธกิจของเรา
 
    สถานีตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
กองสารนิเทศ
ตำรวจภูธรภาค 5  
ก.สส.ภ.5  
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย  
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา   
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่  
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน   
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สภ.แม่ปิง 
สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์  
สภ.ช้างเผือก 
สภ.เมืองเชียงใหม  
สภ.สันกำแพง  
สภ.สันป่าตอง  
สภ.จอมทอง  
สภ.ดอยสะเก็ด  
สภ.ฝาง  
สภ.แม่อาย  
สภ.เชียงดาว  
สภ.พร้าว  
สภ.สะเมิง  
สภ.แม่แฝก 
สภ.แม่แจ่ม  
สภ.แม่ริม  
สภ.โหล่งขอด  
สภ.สันทราย   
สภ.แม่แตง  
สภ.หนองตอง  
กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียใหม่
 
    WebSite Police
ตำรวจภูธรภาค 1 ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3 ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7 ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9 กองปราบปราม
ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว
กองการสอบ ตช
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

    รวม Link กฎหมาย
 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
ศาลยุติธรรม ศาลฎีกา
ศาลอาญา ศาลแพ่ง
ศาลอุทธรณ์ สนง.กฤษฎีกา
สภาทนายความ ลอว์ออนไลน์
เนติบัณฑิตยสภา
สำนักงานอัยการสูงสุด
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
เวปสอบสวนทั่วไทย
ไทยจัสติส thaijustice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ประวัติ กลุ่มงานจราจร
 

ความเป็นมา

       เดิมกลุ่มงานจราจรฯ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 28 ถนนไปรษณีย์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีนายตำรวจสัญญาบัตร ระดับสารวัตรเป็นหัวหน้า มีขอบเขตการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบภายในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่  ซึ่งภายในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่มีสถานีตำรวจภูธรจำนวน 4 สถานี คือ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่  สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง  สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ฯ และสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก   ต่อมากรมตำรวจ (ในอดีต) ได้อนุมัติในหลักการลงวันที่ 26 ธันวาคม 2535 ต่อท้ายหนังสือ สกพ.ที่ 0557.25/5161 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2535 1   เรื่อง การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงโครงสร้างงานจราจรของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการตำรวจพิจารณา และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้มีมติอนุมัติ  โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านแผนงานจราจร การจัดการและการควบคุมการจราจร  เป็นกลุ่มงานขึ้นการบังคับบัญชากับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ดังนั้น กลุ่มงานจราจร ฯ ได้ถูกโอนมาอยู่ในสังกัดของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมทั้งตัดโอนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านจราจรไปอยู่ในสังกัดของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  และเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งขึ้นใหม่  เพื่อให้มีขอบเขตการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด   ยกระดับหัวหน้าหน่วยงานจากตำแหน่งสารวัตรจราจร เป็นนายตำรวจสัญญาบัตรระดับ รองผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ขึ้นใหม่  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการ วางแผนและควบคุมการจราจรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตเหนือ และเขตใต้   โดยใช้ถนนสุเทพ  ถนนราชดำเนิน  ถนนท่าแพและถนนเจริญเมือง เป็นแนวแบ่งเขต ให้เขตเหนือรับผิดชอบจัดการจราจรบนถนนราชดำเนิน  และถนนท่าแพ ให้เขตใต้รับผิดชอบจัดการจราจรบนถนนสุเทพ และถนนเจริญเมือง แต่ละเขตมีสารวัตรกลุ่มงานจราจร(ทำหน้าที่ควบคุมงานจราจรเขต)เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมดูแล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการจัดการจราจร สำหรับงานจัดการและแผนงานจราจร  มีสารวัตรกลุ่มงานจราจร (ทำหน้าที่งานจัดการและแผนงานจราจร) เป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน 

           ปัจจุบันเมื่อมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ได้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการปรับโครงสร้างขึ้นใหม่ ยกระดับหัวหน้าหน่วยงานจากระดับ รองผู้กำกับการ  เป็นระดับผู้กำกับการ    กำหนดหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ ขึ้นใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มงานจราจร  งานแผนงานจราจร  งานจัดการควบคุมสั่งการระบบจราจร งานจราจรเขตเหนือและงานจราจรเขตใต้ โดยมีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  คือตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2552 เป็นต้นมา 

 

 

 

 

 

งาน 5 ด้าน

การบริหารงานทั่วไป
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การจัดการจราจร

การพัฒนาบุคลากร

      กลุ่มงานจราจร จังหวัดเชียงใหม่ 28 ถ.ไปรษณีย์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทร. 191 และ 053 235 595

 
ข้อมูลทั่วไปของ จ.เชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่เชียงใหม่
 
แผนที่ กลุ่มงานจราจร
 
 
 
     
 


 
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือประชาชน


 


ผู้ดูแลระบบ :  

กลุ่มงานจราจร จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานจราจร จังหวัดเชียงใหม่ 28 ถ.ไปรษณีย์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053 235 595